Đầm Vọng

Đầm Vọng

Dự án: Đầm Vọng diện tích 7ha, mô hình xây dựng nhà đắp đất
Địa điểm: huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội

Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội