Gong Cha Huế – UDA design and build

Gong Cha Huế – UDA design and build

UDA – project 2017

Gong Cha Huế
số 121 Nguyễn Huệ TP.Huế

Dự án được UDA thiết kế thi công hoàn thiện toàn bộ

Thời gian thiết kế thi công hoàn thiện trong 68 ngày.

Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ Gong Cha Huế số 121 Nguyễn Huệ