Gong Cha Vinh – project 2017

Gong Cha Vinh – project 2017

UDA – project 2017

Gong Cha Vinh
Số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh – Nghệ An

Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An Gong Cha số 1, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh - Nghệ An