Quy Trình Lập Dự Án Đầu Tư & Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Công Trình

Quy Trình Lập Dự Án Đầu Tư & Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Công Trình
  • Phân loại hồ sơ thiết kế theo bước
  • Khái quát về lập dự án đầu tư xây dựng
  • Nội dung về lập dự án đầu tư
  • Thiết kế xây dựng công trình

Phân loại hồ sơ thiết kế theo bước

Khái quát về lập dự án đầu tư xây dựng

Nội dung về lập dự án đầu tư

Thiết kế xây dựng công trình

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 có vài điểm khác so với Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 như sau:

Theo sửa đổi tại khoản 8 Điều 1 Nghị định này, chủ đầu tư được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Trước đây, quy định cũ tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 59/2015/NĐ-CP chỉ cho phép chủ đầu tư được trực tiếp quản lý dự án có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghị định này còn bổ sung quy định về các lĩnh vực bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, thay vì trước đây chưa quy định. Cụ thể, gồm các lĩnh vực sau: khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (khoản 19 Điều 1).

Đối với nhà thầu nước ngoài thì Nghị định này bổ sung quy định cho phép nhà thầu được trực tiếp làm thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, thanh lý hàng hóa liên quan đến hợp đồng nhận thầu (khoản 22 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Mặt bằng tổng thể là gì?

Mặt bằng tổng thể là gì? Mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng. Nó thể hiện vị trí các công trình với hộ thống…